Quan hệ cộng đồng
Lịch sự kiện
 
 

Chính sách quan hệ cộng đồng

Là một trong những đơn vị bảo hiểm và tài chính trên thị trường thế giới, Tập đoàn Generali đã đáp ứng những mối quan tâm và kỳ vọng của đông đảo những người có quyền lợi liên quan: nhân viên, cổ đông và nhà đầu tư, khách hàng, nhà cung cấp, công ty phát hành, các tổ chức và cộng đồng địa phương. 

Trong suốt quá trình phát triển, Tập đoàn luôn quan tâm sâu sắc đến đội ngũ nhân viên, cổ đông và cộng đồng địa phương thông qua việc tuân thủ các giá trị như tính chuyên nghiệp, minh bạch và trách nhiệm. Những nguyên tắc này khẳng định Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Tập đoàn Generali, được điều chỉnh và phê duyệt bởi Hội đồng Quản trị Công ty mẹ vào ngày 12/05/2010. Lý do sửa đổi từng phần Quy tắc đạo đức nghề nghiệp là để phù hợp với những thay đổi kinh tế-xã hội và chiến lược của Tập đoàn. Việc soạn thảo Quy tắc đạo đức nghề nghiệp cho thấy sự tồn tại của những quy tắc cụ thể phù hợp với quy định, tập quán, văn hóa và điều chỉnh các quan hệ giữa các công ty trong Tập đoàn với các đối tượng có quyền lợi liên đới tại mọi quốc gia nơi Tập đoàn đang hoạt động.

Hơn nữa, để minh chứng cho cam kết với xã hội và tôn trọng đối với môi trường, năm 2007 Tập đoàn đã quyết định tham gia Thỏa thuận toàn cầu của Liên hiệp quốc, một sáng kiến của Liên hiệp quốc nhằm khuyến khích các công ty ủng hộ và thực hiện 10 nguyên tắc phổ biến về nhân quyền, lao động, môi trường và đấu tranh chống tham nhũng. Năm 2010, Tập đoàn tham gia Dự án khí thải cac-bon, một sáng kiến nhằm giải quyết các thách thức gắn liền với việc thay đổi khí hậu và hạn chế quy mô tác hại thông qua thói quen bảo tồn sinh thái.

Cam kết ngày càng cao của Tập đoàn trong mọi mặt của hoạt động quan hệ cộng đồng đã dẫn đến việc thành lập các bộ phận và phòng ban chuyên trách, thường xuyên chú trọng không chỉ các vấn đề kinh tế mà còn quan tâm các vấn đề xã hội và môi trường thông qua các công cụ phù hợp.

Báo cáo quan hệ cộng đồng của Tập đoàn Generali đã được phát hành từ năm 2005 báo cáo hiệu quả hoạt động xã hội và môi trường. Kể từ báo cáo năm 2007, tài liệu này phải được Hội đồng Quản trị Công ty mẹ phê duyệt.

Thông cáo báo chí
Liên kết nhanh
The group worldwide