Quan hệ cộng đồng
Lịch sự kiện
 
 

Bảo vệ môi trường

Bảo vệ môi trường như bảo vệ tài sản quý báu là một trong những giá trị hàng đầu của Tập đoàn Generali. Như đã được nêu rõ trong Bộ Quy tắc Đạo đức, Tập đoàn đã cam kết định hướng những quyết định của mình nhằm đảm bảo sự tương thích giữa các nhân tố kinh tế và môi trường.

Chính sách bảo vệ môi trường của Tập đoàn Generali đã được soạn thảo và phê duyệt vào năm 2009. Chính sách này khẳng định Tập đoàn luôn cam kết bảo vệ môi trường như đã nêu rõ trong Bộ Quy tắc Đạo đức. Các định nghĩa và chuẩn mực trong Chính sách Bảo vệ Môi trường là những bước đầu tiên của dự án quốc tế được triển khai vào đầu năm 2009 nhằm mục tiêu đưa vào hoạt động Hệ thống Quản trị Môi trường (EMS) của Tập đoàn. Hệ thống này giúp quản trị hiệu quả các hoạt động có tác động đến môi trường.

Ủy ban Quan hệ Cộng đồng là cơ quan ra quyết định có chức năng xác định, đánh giá và xem xét các chính sách của Tập đoàn, các mục tiêu bảo vệ môi trường dựa trên các phản hồi từ Ủy ban Hoạt động Phát triển Cộng đồng Quốc gia. Ủy ban này truyền thông các quyết định từ Tập đoàn đến các công ty thành viên và tổ chức thực hiện thông qua các chương trình phù hợp.
 
Ủy ban Hệ thống Quản trị Môi trường, tiền thân là Ủy ban Cân bằng Sinh thái, có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các chương trình EMS. Đây là ủy ban đang hoạt động bao gồm các cán bộ quản lý của Tập đoàn tại Ý với các năng lực cần thiết để tham gia dự án bao gồm các lĩnh vực Quản lý Bất động sản, Cung ứng và Hậu cần, Công nghệ Thông tin, Nhân sự, Marketing chiến lược và hoạt động trách nhiệm xã hội, cùng với sự tham gia của các cán bộ phụ trách hoạt động quan hệ cộng đồng tại các quốc gia có các dự án đang triển khai.
Thông cáo báo chí
Liên kết nhanh
The group worldwide