GENERALI CÔNG BỐ ĐẠT KỶ LỤC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2019