Ngày 01/08/2011, Bộ Tài chính đã có công văn số 10138/BTC-QLBH cho phép Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam triển khai các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ sau:

  • Sản phẩm bảo hiểm tử kỳ nhóm;
  • Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ nhóm chết và thương tật do tai nạn
  • Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ nhóm bảo hiểm sức khoẻ