Cổ tức 2010 chi trả từ 26/05/2011

Ngày 16/03/2011, Hội đồng Quản trị đã quyết định phân phối cổ tức tiền mặt mổi cổ phần là EUR 0,45. Đại hội đồng Cổ đông đã phê duyệt nghị quyết này trong phiên họp ngày 30/04/2011.

Cổ phần Generali đã được giao dịch không tính cổ tức kể từ ngày 23/05/2011
.

Cổ tức đã được chi trả, khấu trừ thuế tương ứng, kể từ ngày 26/05/2011.

Chính sách cổ tức 

Cổ tức cho mổi cổ phần năm 2010 là khoản cổ tức tiền mặt EUR 0,45, tăng 28,6% so với năm 2009. Tổng cổ tức chi trả lên đến EUR 698,8 triệu tương đương tỉ lệ chi trả cổ tức tiền mặt 41,1%, phù hợp với mức chi trả trong quá khứ của Tập đoàn.

Cổ tức phân phối trong những năm trước: cổ tức mổi cổ phần (Euro)

Tỉ lệ chi trả
Tỉ lệ chi trả = tổng cổ tức phân phối / kết quả hoạt động ròng của Tập đoàn trong kỳ

Bảng chi tiết

Để biết thêm chi tiết vui lòng xem 2 bảng bổ sung liên quan đến 

  • Cổ tức phân phối trong những năm trước (từ 2001)
  • Cổ tức trong quá khứ từ 1863 (lịch sử cổ tức).