GENERALI CÔNG BỐ ĐẠT KỶ LỤC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2019

Kết quả kinh doanh hợp nhất tính đến ngày 31/12/2013

Doanh thu từ các hoạt động đã tăng lên đến hơn 4,2 tỷ Euro (tăng 5,3%)

Lợi nhuận ròng đạt 1,915 tỷ Euro (so với năm 2012 là 94 triệu Euro), đây là kết quả cao nhất trong vòng 6 năm qua.

Cổ tức trên mỗi cổ phiếu đạt 0,45 Euro, cao hơn gấp 2 lần so với năm 2012 chỉ đạt 0,20 Euro

Dòng tiền mặt đã được cải thiện mạnh mẽ. Thặng dư ròng tăng 2,1 tỷ Euro (38%)

Những bước tiến quan trọng hướng đến những mục tiêu của năm 2015:

  • Lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu tăng 80 điểm cơ bản, đạt 12,1% ( mục tiêu năm 2015 là trên 13%)
  • Khả năng thanh toán I đạt khoảng 150% vào cuối tháng 2, và đang tiếp tục hướng đến mục tiêu đạt hơn 160%  vào năm 2015 (đạt 141% vào năm 2013)
  • Nợ đã giảm 500 triệu Euro, cải thiện 80 điểm cơ bản đưa tỷ lệ nợ đạt 39,6% (mục tiêu của năm 2015 là dưới 35%)

Kết quả hoạt động kinh doanh đã được cải thiện ở lĩnh vực nhân thọ (tăng 4,3%) và phi nhân thọ (tăng 3,5%)

Doanh thu phí bảo hiểm giữ ổn định ở mức 66 tỷ Euro

Tổng giám đốc Tập đoàn Generali, ông Mario Greco đã phát biểu: “Năm 2013 là một năm nền tảng cho thay đổi chiến lược của Generali và các kết quả đạt được đã chứng minh rằng chúng ta đang đi đúng hướng và tiến gần hơn đến những mục tiêu trong kế hoạch chiến lược của chúng ta. Lần đầu tiên trong nhiều năm qua, lợi nhuận ròng đạt được hoàn toàn từ các hoạt động kinh doanh của chúng ta, không phụ thuộc vào hoạt động phát sinh.

Trong suốt một năm qua Tập đoàn chúng ta đã có nhiều thay đổi sâu sắc. Cụ thể chúng ta đã hoàn tất thanh lý được các tài sản không trọng yếu trị giá 2,4 tỷ Euro và  mua cổ phiếu tại các khu vực chiến lược trị giá 1,5 tỷ Euro. Chúng ta đã và đang tăng cường cơ cấu quản lý và đơn giản hóa bộ máy quản trị của Tập đoàn, nhằm bắt kịp với thông lệ tốt nhất hiện nay trên thế giới. Trong năm 2013, chúng ta đã đem về lợi nhuận cho các cổ đông đạt 26%. Các kết quả này và cùng với mức cổ tức cao đã khẳng định một điều chúng ta đang đi đúng hướng. Chúng ta biết rằng vẫn còn nhiều điều phải làm để đạt được mục tiêu chúng ta đã đề ra. Trong năm 2014, nợ cần phải được giảm và tiết kiệm chi phí cần phải thực hiện được. Chúng ta sẽ cải thiện kết quả hoạt động và lợi nhuận ròng để gia tăng khả năng sinh lợi cho các cổ đông”.

Thông cáo báo chí này được dịch từ bản gốc tiếng Anh của Tập đoàn Generali công bố trên website www.generali.com ngày 13/03/2014

 

Bộ phận Quan hệ Báo chí:

web2-icona-telefono + 84 908 771069;   web2-icona-busta hai.le@generali-life.com.vn