Chính sách bảo mật

Chính Sách Bảo Mật

Đây là chính sách của Công ty TNHH BHNT Generali Việt Nam (“Generali”) về việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách thông qua trang web này.

Website Privacy Statement

This Statement sets out the policy of Generali Vietnam Life Insurance Limited Liability Company (“Generali”) in connection with the collection and use of your personal data through this website.

Chính sách chung

Generali tôn trọng sự riêng tư của người sử dụng trang Web này, và tuân theo quy định về thông tin cá nhân, theo pháp luật Việt Nam.

General Statement of Principle

Generali respects the privacy of the users of this website, and complies with its obligations under applicable regulations on personal data and other laws of Viet Nam.

Những cách lưu giữ dữ liệu cá nhân

Generali lưu giữ dữ liệu cá nhân theo 2 cách. Đó là những dữ liệu cá nhân có trong:

Hồ sơ và tài liệu của khách hàng, bao gồm những hồ sơ chứa thông tin do người sử dụng trang web này cung cấp hoặc do khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng tự nguyện cung cấp cho Generali; và

Các hồ sơ khác, bao gồm các hồ sơ hành chính, nghiệp vụ và dữ liệu cá nhân cung cấp cho Generali cho việc quảng bá, quản lý và các hoạt động hành chính (bao gồm dữ liệu cá nhân của các nhà cung cấp dịch vụ cho Generali)

Kinds of Personal Data Held

There are two broad categories of personal data held by Generali. They are personal data contained in:

Customer files and records, which include records containing information supplied by visitors to our website or otherwise voluntarily supplied to Generali by clients or potential clients; and

Other records, which include administration and operational files and personal data provided to Generali in respect of promotional, operational and administrative activities (including the personal data of service suppliers to Generali).

Mục đích của việc lưu giữ những dữ liệu cá nhân của Quý khách

Generali lưu giữ thông tin Quý khách cho những mục đích sau:

Hồ sơ và tài liệu của khách hàng được lưu giữ để tạo điều kiện cho chúng tôi cung cấp đến khách hàng các dịch vụ Bảo hiểm hoặc các hoạt động liên quan một cách dễ dàng nhất; và

Các hồ sơ khác được lưu giữ cho những mục đích khác tùy thuộc vào tính chất của việc lưu giữ, như các hoạt động hành chính của văn phòng, các hoạt động quảng bá và tiếp thị, việc lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ v.v..

Purpose of Holding Your Personal Data

Generali holds your personal data for the following purposes:

Customer files and records are kept for the purpose of facilitating the provision of our range of insurance services and related activities to our clients; and

Other records are kept for various purposes which vary according to the nature of the record, such as administration of office functions and activities, promotional and marketing activities, selection of service suppliers, and so forth.

Làm thế nào để thu thập thông tin cá nhân

Việc thu thập thông tin cá nhân mà không được sự đồng ý rõ rang của người sử dụng sẽ xảy ra trong lúc truy cập trang web. Các dịch vụ được cung cấp trên trang web này:

 • không sử dụng địa chỉ IP (Internet Protocol Addresses) để thu thập thông tin. Tuy nhiên, địa chỉ IP sẽ được lưu giữ trong hệ thống định vị thông tin
 • sử dụng navigation data như dữ liệu tổng hợp cho mục đích thống kê.
 • sử dụng cookies để cải thiện trình duyệt nhưng không cho mục đích thống kê. Quý khách có thể vô hiệu hóa việc sử dụng cookies nhưng việc này có thể làm giảm chất lượng trang web.
 • không sử dụng thẻ internet

Trang web này áp dụng các chính sách sau đây về việc thu thập thông tin cá nhân:

 • Email: Dữ liệu nhận bẳng email gửi đến trang web này được sử dụng để trả lời các yêu cầu trong email này và được lưu giữ để thống kê.
 • Danh sách gửi thư: tên sẽ có trong trong danh sách gửi thư này nếu được sự đồng ý của người nhận
 • Đăng kí: Dữ liệu nhận được sau khi hoàn thành các hồ sơ trực tuyến sẽ được sử dụng để trả lời các yêu cầu về dịch vụ trực tuyến.

Generali sẽ thu thập các thông tin cá nhân khi nhận được mẫu đơn, thư từ và các tài liệu khác từ khách hàng hoặc các cá nhân khác.

How We Collect Personal Data

While browsing an internet site, collection of personal data without a user’s express consent will occur. The services provided on this website:

 • do not use IP address (Internet Protocol Addresses) to collect information. However, IP addresses are stored in navigation information.
 • use navigation data as aggregate data for statistical purposes only.
 • use cookies to improve browsing, but not for statistical purposes. You may disable the use of cookies, but this may impair your ability to browse this web site.
 • do not use internet tags.

This website applies the following policy to the active collection of personal data:

E-Mail: Data received by e-mails sent to the website are used to reply to requests in those e-mails and are then stored for statistical purposes.

Mailing List: Names are included in mailing lists only if the express consent of the recipient has been obtained.

Registration: Data received upon completion of on-line forms are used to reply to requests for services set out in those on-line forms.

Personal data is also collected by Generali when it receives forms, applications, correspondence and other documents from its clients and other individuals.

Sử dụng thông tin cá nhân của Qúy khách như thế nào

 1. Cung cấp thông tin về các dịch vu bảo hiểm và các hoạt động liên quan, bao gồm việc cung cấp bản mô tả Quyền lợi Bảo hiểm của Quý khách.
 2. Liên hệ với bất kỳ công ty hoặc các tổ chức kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm hoặc môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, giải quyết yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm hoặc điều tra, hoặc các nhà cung cấp dịch vụ khác liên quan đến bảo hiểm cho bất kỳ mục đích nói trên (giám định tổn thất, đại lý, các công ty tái bảo hiểm, đồng bảo hiểm, các công ty hỗ trợ khẩn cấp, luật sư, các nhà tư vấn tài chính, các chuyên gia khác, hiệp hội hoặc các tổ chức tương tự của các công ty bảo hiểm và thành viên của các hiệp hội và tổ chức này) liên quan đến các dịch vụ bảo hiểm cung cấp cho Quý khách.
 3. Xác minh thông tin cá nhân của Quý khách
 4. Xác nhận các chi tiết thanh toán với ngân hàng hoặc các công ty cung cấp thẻ tín dụng
 5. Gửi Quý khách các thông tin về dịch vụ do tập đoàn Generali cung cấp với sự đồng ý của Quý khách
 6. Liên hệ với chính phủ và các cơ quan điều hành theo yêu cầu của pháp luật
 7. Bảo vệ quyền lợi của Generali hoặc các bên thứ ba khác, hoặc để thi hành các điều khoản và quy tắc đối với việc sử dụng trang web này
 8. Tiến hành các hoạt động khác theo yêu cầu của Generali hoặc theo quy định của pháp luật.

How We Use Your Personal Data

 1. provide you with information about our insurance services and related activities, including providing you with quotations for insurance coverage;
 2. liaise with any company, firm or other business entity carrying on insurance or reinsurance related business or an intermediary or a claims or investigation or other service provider providing services relevant to insurance business for any of the above or related purposes (including loss adjusters, agents, reinsurance companies, coinsurers, emergency assistance providers; lawyers, financial advisers, other professionals; associations, federations or similar organisations of insurance companies and their members), in connection with insurance services provided to you;
 3. verify your identity;
 4. confirm payment details with banks or credit card companies;
 5. send you, upon your prior consent, information about other services provided by the Assicurazioni Generali Group;
 6. liaise with government and regulatory authorities as required by law;
 7. protect and defend the rights of Generali or other third parties, or to enforce the terms and conditions that apply to use of this site; and
 8. conduct other activities of Generali required or permitted by law.

Generali có thể cung cấp thông tin cá nhân của Quý khách cho ai

Generali có thể cung cấp thông tin cá nhân của Quý khách cho:

 1. Các công ty khác trong tập đoàn Assicurazioni Generali
 2. Bất kỳ công ty hoặc các tổ chức kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm hoặc môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, giải quyết yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm hoặc điều tra, hoặc các nhà cung cấp dịch vụ khác liên quan đến bảo hiểm cho bất kỳ mục đích nói trên (giám định tổn thất, đại lý, các công ty tái bảo hiểm, đồng bảo hiểm, các công ty hỗ trợ khẩn cấp, luật sư, các nhà tư vấn tài chính, các chuyên gia khác, hiệp hội hoặc các tổ chức tương tự của các công ty bảo hiểm và thành viên của các hiệp hội và tổ chức này);
 3. Các nhà cung cấp dịch vụ cho Generali liên quan đến việc duy trì và quản lý trang web này
 4. Chính phủ và các cơ quan quản lý theo quy đinh của pháp luật
 5. Những người khác chịu trách nhiệm bảo mật cho Generali hoặc những tổ chức kế thừa và chuyển nhượng hợp pháp của Generali.

Who Can We Disclose Your Personal Data To

Generali may use your personal data to:

 1. other companies in the Assicurazioni Generali group;
 2. any company, firm or other business entity carrying on insurance or reinsurance related business or an intermediary or a claims or investigation or other service provider providing services relevant to insurance business for any of the above or related purposes (including loss adjusters, agents, reinsurance companies, coinsurers, emergency assistance providers; lawyers, financial advisers, other professionals; associations, federations or similar organizations of insurance companies and their members);
 1. service providers to Generali in connection with the maintenance and operation of this website;
 2. government and regulatory authorities as required by law; and
 3. other persons who are under a duty of confidentiality to Generali, or to lawful successors and assigns of Generali.

Truy cập dữ liệu cá nhân của Quý khách

Quý khách có quyền:

 1. Yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của Quý khách
 2. Sửa bất kỳ sai sót nào trong dữ liệu cá nhân của Quý khách
 3. Lưu bản copy dữ liệu cá nhân của Quý khách khi thanh toán khoản phí hợp lý
 4. Rút lại sự đồng ý của Quý khách về việc Generali sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách, khi có yêu cầu bằng văn bản. Tuy nhiên, nếu Quý khách không đồng ý để Generali sử dụng sử liệu cá nhân của Quý khách, Generali không thể liên hê hoặc cung cấp cho Quý khách các dịch vụ bảo hiểm hoặc các hoạt động liên quan.

Access to Your Personal Data

You have a right to:

 1. request access to your personal data;
 2. correct any errors in your personal data;
 3. upon payment of a reasonable fee, obtain a copy of your personal data; and
 4. upon written request, withdraw your consent to the use by Generali of your personal data. However, if you withdraw your consent, then Generali may not be able to provide insurance services and related activities to you or to contact you.

Phòng Công nghệ thông tin

Trong trường hợp Quý khách có thắc mắc về dữ liệu cá nhân của mình (bao gồm yêu cầu truy cập, hoặc sửa đổi thông tin về dữ liệu cá nhân), vui lòng liên hệ:

Phòng Công nghệ thông tin

Công ty TNHH BHNT Generali Việt Nam

Tầng 17, Tòa nhà A&B

76 Lê Lai, Quận 1, TPHCM

IT Department

If you have queries concerning your personal data (including requesting access to, or correcting the details of, your personal data), you should contact:

IT Department

Generali Viet Nam

17/F, A&B Tower

76 Le Lai Street

HCMC, Vietnam

Lưu ý chung

Quý khách có thể tìm thêm thông tin chi tiết về chính sách của công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam trên trang www.generali-life.com.vn

Chính sách bảo mật này là một phần của Điều khoản sử dụng trang web này, bằng việc sử dụng trang web này, chúng tôi xem như Quý khách đã chấp nhận các điều khoản đó.

 

Miscellaneous

Details of the group policy of Generali Vietnam Life Insurance Limited Liability Company may be found at www.generali-life.com.vn

This Statement is an integral part of the Terms of Use of this website, and in using this website, you are deemed to have accepted its terms.