Báo cáo thường niên Quỹ Liên Kết Chung

Chúng tôi vui mừng chia sẻ kết quả rất khả quan của Quỹ liên kết chung trong năm 2019, với tỉ suất lợi nhuận năm đạt 7,68%, mức cao nhất từ lúc Quỹ được thành lập.

Trong năm 2018, Quỹ Liên Kết Chung đã đạt được kết quả hết sức khả quan, với tỷ suất lợi nhuận đạt 7,46%.