Assicurazioni Generali S.p.A: Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt cổ tức € 0.45/cổ phần (+28.6%)

Cổ tức 2010 chi trả từ 26/05/2011 Ngày 16/03/2011, Hội đồng Quản trị đã quyết định phân phối cổ tức tiền mặt mổi cổ phần là EUR 0,45. Đại hội đồng Cổ đông đã phê duyệt nghị quyết này trong phiên họp ngày 30/04/2011. Cổ phần Generali đã được giao dịch không tính cổ tức…